IP PBX Server

Mercury 2000 V.2

      All-In-One IP Communication Server for SMB Market Mercury 2000 is High Performance and advance featured IP-PBX & Contact Center System, which can be flexibly and Convenient design for customer needs
      Provides easy communicate for every one in company by connect all communication channels device via internet such LAN/WAN Network , ADSL , 3G&4G

Learn more

VoIP

Voice over IP (VoIP)

การที่นำสัญญาณเสียงมาผสมรวมเข้ากับสัญญาณข้อมูล เพื่อให้สามารถส่งผ่านไปบนระบบเครือข่ายด้วยโปรโตคอล ซึ่งก็คือ Internet Protocol หรือ IP ซึ่งโดยปกติจะใช้ IP ในการส่งสัญญาณข้อมูลเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยี VoIP ทำให้สามารถพัฒนาการสื่อสารผ่านสัญญาณเสียง โดยสามารถสื่อสารผ่าน IP ได้ ทำให้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของเครือข่ายโทรศัพท์ได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์แต่เดิมนั้นเป็นระบบ Analog ซึ่งเป็นความสิ้นเปลืองทั้งเวลาและการใช้อุปกรณ์

VoIP Technology

ระบบ IP Telephony มีจุดน่าสนใจคือ ส่วนบริการและฟังก์ชันต่างๆ (Voice services) ของเครือข่ายเสียงแบบเดิมเช่น Call forwarding, Call blocking, Conference call และอื่นๆ ยังคงมีความต้องการใช้งานอยู่และระบบ IP Telephony ต้องสามารถรองรับฟังก์ชันเหล่านี้ได้ด้วยซึ่งจะอาศัยส่วนประกอบต่างๆในระบบ เช่น Call server, Gatekeeper และ Gateway เป็นต้น อย่างไรก็ตามระบบเครือข่ายเสียงรูปแบบเดิมก็คงต้องมีและถูกใช้งานอยู่ ดังนั้นการพัฒนาไปสู่ระบบ IP Telephony นั้นจะต้องใช้เวลาพอสมควรและอาจทำให้ต้องใช้งานทั้งสองระบบไปพร้อมๆ กัน ซึ่งแนวทางของเทคโนโลยีในการใช้งานของระบบ VOIP แบ่งออกได้เป็น 2 ทางหลัก คือ
• 1...การให้เครือข่าย IP เดิมมีส่วนที่เชื่อมต่อกับระบบสัญญาณเสียง (Voice-enabled IP network) โดยใช้ Voice interface บนอุปกรณ์เครือข่าย IP
• 2...การพัฒนาระบบเครือข่าย PBX เดิมด้วยการเพิ่มเติม IP Interface ให้เป็น IP-enabled PBX เพื่อ สามารถรับส่งสัญญาณเสียงเข้าไปใน IP network ได้

VOIP SOLUTIONS

แนวทางของการพัฒนาเทคโนโลยีในการใช้งานระบบ VOIP แบบระบบเครือข่าย PBX จะมีประโยชน์มากกว่าคือ สามารถใช้งานระบบเครือข่ายเสียงได้ และฟังก์ชันที่มีประโยชน์ต่างๆ มากมายบน PBX ก็ยังคงทำงานได้เป็นปรกติ โดยระบบ PBX จะมองเครือข่าย IP เป็นเพียงเส้นทางรับส่งสัญญาณทางหนึ่งเท่านั้น มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) ที่เหมือนกับระบบเครือข่าย PBX เดิม ซึ่งผู้ใช้มีความคุ้นเคยดีอยู่แล้ว และไม่ต้องเรียนรู้การใช้งานใหม่ ซึ่งระบบ IP-enabled PBX สามารถรับประกันคุณภาพของสัญญาณเสียงได้ โดยจะมีกลไกในการตรวจสอบเครือข่ายก่อนที่จะส่งข้อมูลเสียงออกไปและจะเปลี่ยน เส้นทางในกรณีที่เกิดความหนาแน่นของเส้นทางเดิม เช่น ถ้าเครือข่าย IP ข้อมูลหนาแน่นก็จะเปลี่ยนการส่ง ข้อมูลเสียงออกไปทาง ISDN หรือ Frame relay เป็นต้น

Mercury 2000 "Solution"

IP Network

Connect All Device from any where via internet.

Full Features

Such as Conference Room, Interactive Voice Respond(IVR) Voice mail , Smart mobility.

Monitoring & Report

has System Monitoring, Call Report, Billing CDR Report etc.

GUI Management

has Graphic User Interface Management System.

----- Learn more

IP phone "yealink"

Portfolio 1

SIP-T58A

IP Phone

Portfolio 1

SIP-T56A

IP Phone

Portfolio 1

SIP-T48S

IP Phone

Portfolio 1

SIP-T48G

IP Phone

Portfolio 1

SIP-T46S

IP Phone

Portfolio 1

SIP-T46G

IP Phone

Portfolio 1

SIP-T42S

IP Phone

Portfolio 1

SIP-T42G

IP Phone

Portfolio 1

SIP-T41S

IP Phone

Portfolio 1

SIP-T40P

IP Phone

Portfolio 1

SIP-T29G

IP Phone

Portfolio 1

SIP-T27P

IP Phone

Portfolio 1

SIP-T27G

IP Phone

Portfolio 1

SIP-T23P

IP Phone

Portfolio 1

SIP-T23G

IP Phone

Portfolio 1

SIP-T21P E2

IP Phone

Portfolio 1

SIP-T19P E2

IP Phone

Portfolio 1

CP860

IP Conference Phone

Portfolio 1

W56P IP DECT Phone

DECT Phone

Portfolio 1

W52P IP DECT Phone

DECT Phone

About Us

บริษัท ธรู ไอพี คอมมิวนิค จำกัด

ประสบการณ์ในด้านการติดตั้งและวางระบบ PABX มากกว่า 20 ปี ทีมงานช่างเทคนิคมี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้าน IP Telephony การรับประกันคุณภาพของเสียง และความคมชัดของระบบ

----

----

P-----